koolonlahe!

Õpetaja Airi kodukas

Dokumenditöö arvutiõppe suuna põhieesmärgid:


Õpiväljund 1: 
Loob dokumente vastavalt organisatsiooni nõuetele. 
Põhiteemad: 
Failitüübid ja nende kasutusala. Dokumendimallid. Tekstitöötlus. Väljavõtte tegemine. Praktikaaruande vormistamine.

Omandatud oskused: 

 • Loob erinevate dokumendi liikide dokumendimalle (erinevad kirjade liigid,, organisatsioonisisene õigusakt, protokoll, akt) 

• Vormistab keeleliselt ja tehniliselt etteantud vormile dokumente (erinevad kirjade liigid, organisatsioonisisene õigusakt, protokoll, akt) lähtudes asjaajamise heast tavast.


Õpiväljund 2:

Võtab vastu ja registreerib dokumendid vastavalt nõuetele.

Põhiteemad:

Dokumendihaldussüsteemide ülevaade ja võrdlus.

Omandatud oskused:

• Kirjeldab dokumentide edastamist vastavalt antud organisatsiooni kirjeldusele  

1. Sissejuhatus ainesse. 05.09.2017

1.1.Dokumendi analüüs.
Dokumendi teekond andmete analüüsist adressaadile saatmiseni. Praktiline töö.

Pane eelnevalt õpitud teadmised ja oskused proovile.

Nii on meil lihtsam edasi minna.

1.samm. Info otsing

Leia veebist Haapsalu Kutsehariduskeskuse bürootöö rakenduskava. Vali kavast analüüsimiseks moodul Dokumenditöö.

2.samm
Teksti lugemine ja analüüs

Loe dokument tähelepanelikult läbi. 
Mõtle,milliseid õpiväljundeid Sa juba oled õppinud ja oskad kasutada, mis tekitab küsimusi ja milles Sa ennas tugevalt ei tunne.

3.samm
Analüüsi vormistamine

Koosta eneseanalüüs dokumendis loetletud õpiväljundite baasil. Analüüsi ennast - mida Sa juba oskad, mis tekitab kõhklusi, mida üldse ei oska.
Eneseanalüüs vormista vabalt valitud dokumendiprogrammiga, kuid jälgi, et dokument oleks koostatud dokumendiformaadis.
Kasuta ametilikku keelestiili.

4. samm
E-kirja saatmine

Saada dokument juhendajale aadressil [email protected] 
Vormista e-kiri vastavalt nõuetele.
Lisa eneseanalüüi fail.

5.samm
Tagasisidesta

Milline ülesande osa oli kõige raskem? Aga kõige kergem?
Ava  küsimus ja vasta. 

2. Dokumendi elementaarvorming 07.09.2017

2.1. Lõpeta eneseanalüüs.

NB! Kui oled eneseanalüüsi valmis jõudnud:

Lisaülesanne 1. Harjuta klaviatuuril kirjutamist vähemalt 15 minutit.

Lisaülesanne 2. Koosta poster "Dokumentide vormistamise hea tava".

Posterid prindime välja ja paneme õppehoonetesse üles teadmiseks kõigile meie kooli õpilastele ja töötajatele.

Selleks:


NB! Jälgi, et posteril ei oleks kirjavigu! 

3. Õppekäik Läänemaa Arenduskeskusesse. 12.09.2017

3.1.Koosta ürituse plakat - tellimustöö

Läänemaa Arenduskeskus on tellinud meilt mini-hackathoni plakati.Tingimused selleks saadetakse Sinu e-mailile.

3.2. Õppekäik Läänemaa Arenduskeskusesse.

Õppekäigu eesmärk: tutvuda asutuse dokumendihaldusega.

Kodune ülesanne


1. Kirjuta Weeblysse ülevaade õppekäigust Läänemaa Arenduskeskusesse.

Võid lähtuda järgmistest küsimustest:

 • asutuse iseloomustus
 • asutuse dokumentatsiooni iseloomustus
 • dokumendliigid, mida demonstreeriti
 • muud tähelepanekud

Kasuta ametlikku stiili, ära kasuta slängi, kirjavigu ei tohi olla. 
Vormistus korrektne. Pildid tulevad kasuks.
Töö on hindeline.

4. Dokumenditöö elementaarvorming. 13.09.2017

4.1 Eneseanalüüside seire.

INDIVIDUAALNE TÖÖ
 • Tutvu põgusalt kõikide eneseanalüüsidega.
 • Vali välja üks, mis tundub Sulle kõige ülevaatlikum.
 • Põhjenda oma valikut.

GRUPITÖÖ
 • Moodustage  kolmeliikmelised grupid ning valige kolm iseloomustust.
 • Analüüsige neid sisuliselt: millised on sarnasused, erisused.
 • Analüüsige ka dokumendi vormistust.
 • Valmistage vabaltvalitud vahendiga ette analüüsi esitlus ning esitage see.

4.2. Korrasta oma Weebly õpimapp.

1. Logi Weeblysse sisse.

2. Loo alamlehed I kursus ja II kursus.

3. Kõik esimese kursuse õppeained liiguta alamlehe I kursus alla.

4. II kursuse alla loo alamleht Dokumenditöö. 

5. Lisa sinna Sulle sobiva vahendiga omaloodud plakatid.

5. Tekstitöötluse elementaaroskused I 26.09.2017

5.1. Märgivorming. Lõiguvorming.

1. Ava Google Drive kaust Dokumenditöö_IT ja lae alla fail KUJUNDAMINE.docx

NB! Dokumendis sisalduvad nii õpetused kui tööülesanded. 

2. Täida tööülesanded, vajadusel loe juhendit.

5.2. Ettevalmistus dokumenditööks. Oma firma loomine.

Selleks,et luua dokumente, vajame mingit ettevõtet, mis dokumente vajab.  Niisiis teeme oma mängufirma :)

Mõtle läbi ja teosta:

 • firma nimi
 • loo firmale logo
 • tegevusala
 • organisatsiooni lühikirjeldus (organisatsiooni vorm, asukoht, mitu töötajat ja nende tööülesanded, kes on kliendid, kes on konkurendid, mida toodate või millist teenust pakute jne)
 • koosta eelpool nimetatud andmete põhjal oma firma koduleht (Dokumenditöö alamlehena - Minu firma)
 • loo oma firma dokumendiplank
 • valmistu oma firma tutvustamiseks

Lisaülesanne. Mallide loomise eeltöö.
Ava õp Mario õppematerjal ja proovi tema õpetuse järgi üks vorm koostada.

6. Dokumentide loomine 04.10.2017

6.1. Firma tutvustus

 • Tutvusta oma firmat - millega tegeled, näita kodulehte, logo ideoloogia (miks just selline) reklaami ennast.


6.2. Alusta tegevust - loo algeline kirjavahetuse register

1. Loo Drive arvutustabeli kasutades kirjavahetuse register. Näidiseks võid võtta ühe väikeettevõtte KRacing kirjavahetuse registri.

2. Jaga loodud registrit õpetajaga.

3. Lae kirjavahetuse register oma firma kodulehele. 

Jätkame firma tegevust - 13.10.2017

6.3. Alusta tegevust - kirjuta algatuskiri

 • Kasutades oma firma blanketti, kirjuta algatuskiri eelnevalt loositud ettevõttele. Sa soovid teha nendega mingit koostööd. 
 • Valmis kiri salvesta pdf vormingusse. 
 • Saada kiri e-mailiga selle firma omanikule, kellega koostööd soovid alustada.
 • Lae kiri Google Drivesse ja sealt lingi kirjavahetuse registrisse.

6.4. Kirjuta vastuskiri

 • Kasutades oma firma blanketti, kirjuta vastuskiri eelnevalt loositud ettevõttele. 
 • Valmis kiri salvesta pdf vormingusse. 
 • Saada kiri e-mailiga selle firma omanikule, kellega koostööd soovid alustada.
 • Lae kiri Google Drivesse ja sealt lingi kirjavahetuse registrisse.

6.5. Dokumendi kvaliteedimudel - võib teha paaristööna

Tööta välja dokumendi kvaliteedimudel (võid eeskujuks võtta õpetajate poolt koostatud hindamismudeleid).

Millise vahendiga mudeli koostad, on Sinu otsustada (tekst, tabel, spetsiaaltarkvara jne).

Parima mudeli järgi hinnatakse Sinu algatus- ja vastuskirja. 

6.6. Dokumentide ülevaatus - 22.11.2017

Kellel on hindamismudel tehtud, võtab ette kolleegide kirjavahetuse registri firmade kodulehelt.


1. Loo endale mingi süsteem, kuidas oleks kõige parem dokumente kontrollida (mingi tabel, vms). Vormista Google Drives ja jaga õpetajaga.


2. Kontrolli, kas:

1) kirjavahetuse register on olemas

2) lingitud on kaks dokumenti - üks välja saadetud, teine sisse tulnud

3) dokumendid avanevad ja on pdf formaadis

NB! Vaatad üle KÕIK kolleegid!


3. Vali kolm kolleegi, kelle väljaläinud kirju analüüsid vastavalt omaloodud dokumendi kvaliteedimudelile. Analüüs võib olla esitatud nii vabatekstina kui tabelina või mõnes muus vormis, kuid peab toetuma Sinu kvaliteedimudelile.

Lõpetamata tegevused

 • Marelle lubas täidetava kirjaplangi tegemist õpetada

7. Arvuti ja interneti kasutamise eeskiri asutuses 23.11.2017
    Pdf failiga töötamine.

Sinu ettevõttel on vaja luua mitmesuguseid juhendeid ja eeskirju. 

Alustame arvutikasutamise  eeskirja loomisest.


Esimese ülesandena tuleb Sul koostada poster HKHK arvutiklassidesse.

7.1. Tutvu HKHK arvuti ja interneti kasutamise juhendiga. 

7.2. Tööta dokumendiga


Selleks:

a) ava internetis lehekülg www.pdffiller.com ja lae juhend sinna üles (kopeeril link)

b) tutvu töövahendiga - milliseid võimalusi pdf failiga töötamiseks seal on

c) leia üles ja märgi kommentaaridena kõrvale dokumendis esinevad vormistus- ja kirjavead

d) vali Highlight töövahend ja leia dokumendist 10 kõige olulisemat asja, mida HKHK arvutiklassi kasutaja peaks kindlasti teadma. Mägi need endale selle töövahendiga ära.


NÄITA TÖÖDELDUD DOKUMENTI ÕPETAJALE! (Salvestada ei saa, sest tegemist on tasulise tarkvaraga, töö tuleb kohe ära teha!)


7.3. Koosta selle põhjal poster, 

mille saaks arvutiklassidesse üles panna (n arvutite kasutamise 10 käsku vm)

Dokumendi loomine. 12.12.2017

7.4. Dokumendi analüüs ja töötlus MS Word 2016 abil.

7.5. Koosta arvuti ja interneti kasutamise eeskiri oma firma töötajatele.


7.4.1.Tutvu erinevate arvutikasutamise eeskirjadega internetis.  Koosta arvuti ja inerneti kasutamise juhend oma asutusele, lähtudes asutuse eripäradest (töötajate/arvutite arv, kasutusvaldkond, kohad, kus kasutatakse jne). NB! Järgi dokumendi koostamise nõudeid!

7.4.2. Lae kord üles oma firma veebilehele.

Abimaterjale: 

8. Valikülesanded. 14.12.2017
Seekord on Sul võimalik valida, kumma ülesandega Sa töötad.

8.1 HKHK jõuluteemalise majamängu kavandamine 

Jõuluaeg on tore aeg õppimiseks veidi ebatraditsioonilisel moel. Nii võiks HKHK majas (aga miks mitte Sinu tulevases töökohas) olla varuks üks jõuluteemaline QR koodidega majamäng.

Mis on majamäng? See on sisuliselt nagu maastikumäng, ainult mängitakse siseruumides. Üle maja peidetakse mõned QR-koodide alla pandud küsimused/ülesanded, mida võistkonnad aja peale peavad üles leidma ja lahendama.

Mis on Sinu ülesanne? Sinu ülesanne on luua küsimused/ülesanded ja need QR koodiks vormistada. 

Küsimusi/ülesandeid võid luua nii üksi kui koos paarilisega, need kogume kokku ühisele töölehele. Parimad küsimused paneme mängu!

Näidiskoodid on loodud programmiga https://www.qrcode-monkey.com


AVA KÜSIMUSTE LEHT!


8.2. Mahuka teksti vormindamine

Sinu tööks on vormindada uurimistöö. Sul on olemas:

a) vormindamata tekst

b) juhend


Vormindada võid nii Wordis kui Drives. NB! Üles tuleb leida ka kõik kirjavead!

9. Internetiotsingu teostamine 15.12.2017

Internet on ülemaailmne võrgustik, mis peidab endas lugematut hulka informatsiooni.

9.1. Otsingute teostamise metoodika

Ava õppematerjal "Efektiivne otsing Googlega" ja tööta see läbi.

Pane tähele, et iga meetodi juures on näidisülesanded, katseta neid.

9.2. Harjuta otsimist:

9.3. Infopädevus. Tartu Ülikooli veebikursuse materjalid

Need töötame läbi valikuliselt.