koolonlahe!

Õpetaja Airi kodukas

Dokumenditöö arvutiõppe suuna põhieesmärgid:


Õpiväljund 1: 
Loob dokumente vastavalt organisatsiooni nõuetele. 
Põhiteemad: 
Failitüübid ja nende kasutusala. Dokumendimallid. Tekstitöötlus. Väljavõtte tegemine. Praktikaaruande vormistamine.

Omandatud oskused: 

 • Loob erinevate dokumendi liikide dokumendimalle (erinevad kirjade liigid,, organisatsioonisisene õigusakt, protokoll, akt) 

• Vormistab keeleliselt ja tehniliselt etteantud vormile dokumente (erinevad kirjade liigid, organisatsioonisisene õigusakt, protokoll, akt) lähtudes asjaajamise heast tavast.


Õpiväljund 2:

Võtab vastu ja registreerib dokumendid vastavalt nõuetele.

Põhiteemad:

Dokumendihaldussüsteemide ülevaade ja võrdlus.

Omandatud oskused:

• Kirjeldab dokumentide edastamist vastavalt antud organisatsiooni kirjeldusele  

1. Sissejuhatus ainesse. 05.09.2017

1.1.Dokumendi analüüs.
Dokumendi teekond andmete analüüsist adressaadile saatmiseni. Praktiline töö.

Pane eelnevalt õpitud teadmised ja oskused proovile.

Nii on meil lihtsam edasi minna.

1.samm. Info otsing

Leia veebist Haapsalu Kutsehariduskeskuse bürootöö rakenduskava. Vali kavast analüüsimiseks moodul Dokumenditöö.

2.samm
Teksti lugemine ja analüüs

Loe dokument tähelepanelikult läbi. 
Mõtle,milliseid õpiväljundeid Sa juba oled õppinud ja oskad kasutada, mis tekitab küsimusi ja milles Sa ennas tugevalt ei tunne.

3.samm
Analüüsi vormistamine

Koosta eneseanalüüs dokumendis loetletud õpiväljundite baasil. Analüüsi ennast - mida Sa juba oskad, mis tekitab kõhklusi, mida üldse ei oska.
Eneseanalüüs vormista vabalt valitud dokumendiprogrammiga, kuid jälgi, et dokument oleks koostatud dokumendiformaadis.
Kasuta ametilikku keelestiili.

4. samm
E-kirja saatmine

Saada dokument juhendajale aadressil [email protected] 
Vormista e-kiri vastavalt nõuetele.
Lisa eneseanalüüi fail.

5.samm
Tagasisidesta

Milline ülesande osa oli kõige raskem? Aga kõige kergem?
Ava  küsimus ja vasta. 

2. Dokumendi elementaarvorming 07.09.2017

2.1. Lõpeta eneseanalüüs.

NB! Kui oled eneseanalüüsi valmis jõudnud:

Lisaülesanne 1. Harjuta klaviatuuril kirjutamist vähemalt 15 minutit.

Lisaülesanne 2. Koosta poster "Dokumentide vormistamise hea tava".

Posterid prindime välja ja paneme õppehoonetesse üles teadmiseks kõigile meie kooli õpilastele ja töötajatele.

Selleks:


NB! Jälgi, et posteril ei oleks kirjavigu! 

3. Õppekäik Läänemaa Arenduskeskusesse. 12.09.2017

3.1.Koosta ürituse plakat - tellimustöö

Läänemaa Arenduskeskus on tellinud meilt mini-hackathoni plakati.Tingimused selleks saadetakse Sinu e-mailile.

3.2. Õppekäik Läänemaa Arenduskeskusesse.

Õppekäigu eesmärk: tutvuda asutuse dokumendihaldusega.

Kodune ülesanne


1. Kirjuta Weeblysse ülevaade õppekäigust Läänemaa Arenduskeskusesse.

Võid lähtuda järgmistest küsimustest:

 • asutuse iseloomustus
 • asutuse dokumentatsiooni iseloomustus
 • dokumendliigid, mida demonstreeriti
 • muud tähelepanekud

Kasuta ametlikku stiili, ära kasuta slängi, kirjavigu ei tohi olla. 
Vormistus korrektne. Pildid tulevad kasuks.
Töö on hindeline.

4. Dokumenditöö elementaarvorming. 13.09.2017

4.1 Eneseanalüüside seire.

INDIVIDUAALNE TÖÖ
 • Tutvu põgusalt kõikide eneseanalüüsidega.
 • Vali välja üks, mis tundub Sulle kõige ülevaatlikum.
 • Põhjenda oma valikut.

GRUPITÖÖ
 • Moodustage  kolmeliikmelised grupid ning valige kolm iseloomustust.
 • Analüüsige neid sisuliselt: millised on sarnasused, erisused.
 • Analüüsige ka dokumendi vormistust.
 • Valmistage vabaltvalitud vahendiga ette analüüsi esitlus ning esitage see.

4.2. Korrasta oma Weebly õpimapp.

1. Logi Weeblysse sisse.

2. Loo alamlehed I kursus ja II kursus.

3. Kõik esimese kursuse õppeained liiguta alamlehe I kursus alla.

4. II kursuse alla loo alamleht Dokumenditöö. 

5. Lisa sinna Sulle sobiva vahendiga omaloodud plakatid.

5. Tekstitöötluse elementaaroskused I 26.09.2017

5.1. Märgivorming. Lõiguvorming.

1. Ava Google Drive kaust Dokumenditöö_IT ja lae alla fail KUJUNDAMINE.docx

NB! Dokumendis sisalduvad nii õpetused kui tööülesanded. 

2. Täida tööülesanded, vajadusel loe juhendit.

5.2. Ettevalmistus dokumenditööks. Oma firma loomine.

Selleks,et luua dokumente, vajame mingit ettevõtet, mis dokumente vajab.  Niisiis teeme oma mängufirma :)

Mõtle läbi ja teosta:

 • firma nimi
 • loo firmale logo
 • tegevusala
 • organisatsiooni lühikirjeldus (organisatsiooni vorm, asukoht, mitu töötajat ja nende tööülesanded, kes on kliendid, kes on konkurendid, mida toodate või millist teenust pakute jne)
 • koosta eelpool nimetatud andmete põhjal oma firma koduleht (Dokumenditöö alamlehena - Minu firma)
 • loo oma firma dokumendiplank
 • valmistu oma firma tutvustamiseks

Lisaülesanne. Mallide loomise eeltöö.
Ava õp Mario õppematerjal ja proovi tema õpetuse järgi üks vorm koostada.

6. Dokumentide loomine 04.10.2017

6.1. Firma tutvustus

 • Tutvusta oma firmat - millega tegeled, näita kodulehte, logo ideoloogia (miks just selline) reklaami ennast.


6.2. Alusta tegevust - loo algeline kirjavahetuse register

1. Loo Drive arvutustabeli kasutades kirjavahetuse register. Näidiseks võid võtta ühe väikeettevõtte KRacing kirjavahetuse registri.

2. Jaga loodud registrit õpetajaga.

3. Lae kirjavahetuse register oma firma kodulehele. 

6.3. Alusta tegevust - kirjuta algatuskiri

 • Kasutades oma firma blanketti, kirjuta algatuskiri eelnevalt loositud ettevõttele. Sa soovid teha nendega mingit koostööd. 
 • Valmis kiri salvesta pdf vormingusse. 
 • Digiallkirjasta see.
 • Saada kiri e-mailiga õpetajale ja selle firma omanikule, kellega koostööd soovid alustada.
 • Lae kiri (ilma digiallkirjata) Google Drivesse ja sealt lingi kirjavahetuse registrisse.