koolonlahe!

Õpetaja Airi kodukas

Õppeplaan

Õppetöö maht:

Teemad, millest juttu tuleb

  • arvutiga seonduvad põhimõisted
  • infootsing
  • tekstitöötlus, sh dokumendihaldus 
  • reklaamtekstide koostamine
  • e-post, e-kirja kirjutamine
  • referaadi jm teabeteksti koostamine ja vormistamine
  • esitluse koostamine
  • info esitamine erinevate vahenditega

Oled õppe edukalt läbinud, kui...

tead ja tunned

• arvutiseadmeid ja ohutusnõudeid kuvariga töötamisel

• arvutivõrkude üldiseid toimimispõhimõtteid ja arvutialast sõnavara

• ametialase kirjaliku suhtluse põhimõtteid, sh elektroonilises keskkonnas

• dokumendiplangile ja dokumentide rekvisiitidele esitatavaid nõudeid

• erinevate ametikirjade ning erinevate dokumentide koostamise nõudeid

• suulise ja kirjaliku eneseväljenduse olemust ning eripära

oskad

• kasutada infotehnoloogiavahendeid õppimis- ja töövahendina

• koostada ja vormistada avaldust, elulookirjeldust (CV), iseloomustust 

• koostada ja vormistada arvutil ametikirju ja valida sobiv ametikirja edastamise viis

• luua ja kujundada erinevaid esitlusi ning reklaamtekste

• kasutada õigesti reisimise, turismi ja vaba aja veetmise valdkonna sõnavara

ja

  • esitad kõik iseseisvad tööd õigeaegselt
Arvestuse saab tunnis ja iseseisvalt tehtud tööde põhjal.

Unistame!