koolonlahe!

Õpetaja Airi kodukas

Õppeplaan

 

Õppetöö maht: 

Teemad, millest juttu tuleb

 • failihaldus 
• netikett, turvaline arvutikasutus
• tekstitöötlusprogrammide kasutamine 
• tabeltöötlusprogrammide kasutamine 
• veebiotsingud 
• elektronposti kasutamine ja haldamine

Õppetöö iseloomustus

 • töötad enamasti materjaliga iseseisvalt, omas tempos
 • igas tunnis tuleb sooritada praktilised tööd, mille alusel märgib õpetaja Sinu päevikusse kas A (arvestatud) või MA (mittearvestatud)
 • kui tundides ei jõua ettenähtud ülesandeid sooritada, jäävad need sulle iseseisvaks lõpetamiseks ning pärast ülesande lõpetamist tuleb need õpetajale esitada
 • kui sooritad ülesanded perfektselt, võid tunnist varem ära saada või aega endale vajalikult kulutada ja koduseid ülesandeid ei jää
 • kui puudud tunnist, tuleb Sul tööd iseseisvalt sooritada ja õpetajale esitada
 • alati tuleb oma töödes arvestada eesti keele õigekirjareeglitega ja vajadusel autoriõigustega
 • õppeaine lõpuhinne kujuneb tunnis tehtud tööde alusel (pluss muud arvutiga vormistatud tööd teistes ainetes)

Oled õppekava edukalt läbinud, kui...

 • suudad oma faile korrektselt hallata
• oskad vältida arvutiga seonduvaid riske
 • käitud veebis lugupidavalt nii enda kui teistega, austad autoriõigusi
• lood erinevaid dokumente etteantud nõuetest lähtudes
• kasutad tabeltöötlusprogramme vastavalt vajadusele  
• teostad efiektiivselt veebiotsingud
• kasutad elektronposti 
ja
 • esitad kõik iseseisvad tööd õigeaegselt

Mida Sa võiksid osata pärast selle kursuse lõppu?

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.