koolonlahe!

Õpetaja Airi kodukas

Õppeplaan

Õppetöö maht:

Teemad, millest juttu tuleb

  • arvutiga seonduvad põhimõisted
  • infootsing
  • tekstitöötlus, sh dokumendihaldus 
  • reklaamtekstide koostamine
  • e-post, e-kirja kirjutamine
  • referaadi jm teabeteksti koostamine ja vormistamine
  • esitluse koostamine
  • info esitamine erinevate vahenditega

Oled õppe edukalt läbinud, kui...

tead ja tunned

• arvutiseadmeid ja ohutusnõudeid kuvariga töötamisel

• arvutivõrkude üldiseid toimimispõhimõtteid ja arvutialast sõnavara

• ametialase kirjaliku suhtluse põhimõtteid, sh elektroonilises keskkonnas

• dokumendiplangile ja dokumentide rekvisiitidele esitatavaid nõudeid

• erinevate ametikirjade ning erinevate dokumentide koostamise nõudeid

• suulise ja kirjaliku eneseväljenduse olemust ning eripära

oskad

• kasutada infotehnoloogiavahendeid õppimis- ja töövahendina

• koostada ja vormistada avaldust, elulookirjeldust (CV), iseloomustust 

• koostada ja vormistada arvutil ametikirju ja valida sobiv ametikirja edastamise viis

• luua ja kujundada erinevaid esitlusi ning reklaamtekste

• kasutada õigesti reisimise, turismi ja vaba aja veetmise valdkonna sõnavara

ja

  • esitad kõik iseseisvad tööd õigeaegselt
Arvestuse saab tunnis ja iseseisvalt tehtud tööde põhjal.

Unistame!

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.