koolonlahe!

Õpetaja Airi kodukas

Õppeplaan

Õppetöö maht: 26 tundi, millest 18 toimub koolis, 8 iseseisvalt.

Teemad, millest juttu tuleb

 • arvuti riistvara ja tarkvara 
• failihaldus 
• netikett, turvaline arvutikasutus
• tekstitöötlusprogrammide kasutamine 
• tabeltöötlusprogrammide kasutamine 
• esitluste loomine, piltide ja objektide lisamine 
• veebiotsingud 
• elektronposti kasutamine ja haldamine

Õppetöö iseloomustus

 • töötad enamasti materjaliga iseseisvalt, omas tempos
 • igas tunnis tuleb sooritada praktilised tööd, mille alusel märgib õpetaja Sinu päevikusse kas A (arvestatud) või MA (mittearvestatud)
 • kui tundides ei jõua ettenähtud ülesandeid sooritada, jäävad need sulle iseseisvaks lõpetamiseks ning pärast ülesande lõpetamist tuleb need õpetajale esitada
 • kui sooritad ülesanded perfektselt, võid tunnist varem ära saada või aega endale vajalikult kulutada ja koduseid ülesandeid ei jää
 • kui puudud tunnist, tuleb Sul tööd iseseisvalt sooritada ja õpetajale esitada
 • alati tuleb oma töödes arvestada eesti keele õigekirjareeglitega ja vajadusel autoriõigustega
 • õppeaine lõpuhinne kujuneb tunnis tehtud tööde alusel (pluss muud arvutiga vormistatud tööd teistes ainetes)

Oled õppekava edukalt läbinud, kui...

 • orienteerud arvutiga ja internetiga seotud põhimõistetes
 • suudad oma faile korrektselt hallata
• oskad vältida arvutiga seonduvaid riske
 • käitud veebis lugupidavalt nii enda kui teistega, austad autoriõigusi
• lood erinevaid dokumente etteantud nõuetest lähtudes
• kasutad tabeltöötlusprogramme vastavalt vajadusele  
• oskad luua korrektseid esiltusi
• teostad efiektiivselt veebiotsingud
• kasutad elektronposti 

Mida Sa võiksid osata pärast selle kursuse lõppu?

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.